In het basisonderwijs zijn ouders verplicht een schriftelijke aanvraag voor verlof van kinderen in te dienen bij de directie van de school. Hiervoor dient men het formulier "Aanvraag bijzonder verlof " volledig in te vullen.

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Uit de leerplichtwet:

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Voor het aanvragen van verlof zijn op de school formulieren verkrijgbaar. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via de volgende link:

 
Het is raadzaam het formulier geruime tijd (2 maanden) van tevoren op school in te leveren. Dit in verband met een evt. in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep. In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist.

Er wordt verlof verleend indien:
Wegens de specifieke aard van het beroep van een der ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is).
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
- eenmaal per schooljaar worden verleend en niet langer duren dan 10 schooldagen
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.`

Andere gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder, dient vooraf of uiterlijk 2 dagen na ontstaan van verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Waarschuwing: De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Wanneer uw kind (wegens ziekte of een andere reden) niet naar school kan komen, stellen wij het op prijs, dat U vóór 8.30 uur de school belt (074- 2664229).

We vragen U vriendelijk uitstapjes en bezoek aan artsen zoveel mogelijk te plannen in de vastgestelde vakanties of na schooltijd. Vrije dagen en vastgestelde vakanties worden vermeld in de jaarkalender, op de website en in de agenda van Socail Schools. Voor het nieuwe schooljaar worden de vakanties en (vaste) vrije dagen in april via de Informatief aan U verstrekt, zodat U hiermee in uw planning alvast rekening kunt houden. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen, die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
- een verhuizing van het gezin
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
- overlijden van bloed- of aanverwanten
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties zijn geen  ‘andere gewichtige omstandigheden’:
- familiebezoek in het buitenland
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (minimaal acht weken van tevoren).

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of met de link hierboven:
U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen, eventueel in overleg met de algemene directie. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.