De Medezeggenschapsraad (MR) op 't Oldhof

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De MR heeft periodiek overleg.

Zaken die zoal aan de orde komen:

- Besteding van gelden voor diverse onderdelen van de school (gebouwen, lesmethodes enz.);
- Betrokkenheid van ouders bij de school;
- Formatieplan voor elk nieuw schooljaar;
- Vakantierooster.

De taken en bevoegdheden van de MR staan nauwkeurig omschreven in een reglement. Dit ligt ter inzage bij de directeur. Twee hoofdzaken die eruit springen zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Met alle zaken die in de MR worden behandeld wordt rekening gehouden met deze rechten.

De MR op onze school bestaat uit 6 leden. Drie leden worden gekozen uit en door ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Dat kan bij de leden, maar ook per e-mail:mr@oldhofschool.nl. De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar en staan vermeld op de kalender van het Informatief.

Oudergeleding:

Frank ten Dam (voorzitter)
Bart Schooneman

Personeelsgeleding:

Kaylee Tijhoff
Taco Ter Veen