Ouderraad

Iedere ouder die een kind op 't Oldhof heeft, is automatisch lid van de oudervereniging van de school. Het bestuur van deze vereniging vormt de ouderraad. De leden van de ouderraad worden door de ouders zelf gekozen, gevraagd en gevormd. Een ouder die plaatsneemt in de ouderraad kan hierin maximaal 6 jaar zitting hebben. De ouderraad vergadert één keer per 8 weken. Hierbij is een leerkracht aanwezig en de locatiedirecteur. Voorafgaand aan de ouderraad-vergadering (vanaf 20.00 uur) zijn er altijd twee ouderraadsleden op school aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Tevens functioneert de ouderraad als klankbord richting de medezeggenschapsraad. De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en kinderen.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

- dinsdag 20 oktober 2020
- woensdag 6 januari 2021
- donderdag 11 maart 2021
- dinsdag 11 mei 2021
- donderdag 1 juli 2021
Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

OR-leden

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Annemarie Noltes (voorzitter)
Björn Konink (secretaris)
Marie-José Leushuis (penningmeester)

De overige leden van de ouderraad zijn:

Sharon Buursen, Karin Gerbert
Petra Ruinemans, Marloes Leuveld
Jeroen Wekdam, Leonie Nijenhuis
Franka van Leeuwen, Astrid Roek
Nienke Jonker, Linda Konink

Ouderbijdrage

De ouderraad verkrijgt haar inkomsten via de ouderbijdrage van de ouders. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar (schooljaar 2020-2021) € 30,- per kind. De ouderbijdrage voor kinderen die in de periode tussen 1 januari en de zomervakantie instromen bedraagt € 15,-. Deze jaarlijkse ouderbijdrage wordt grotendeels gebruikt om allerlei (buiten-)schoolse activiteiten mogelijk te maken, zoals sinterklaas, kerstfeest, carnaval, Pasen, schoolreisje etc. Voor de kinderen die in groep 8 zitten wordt een extra bekostiging gevraagd i.v.m. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Om de kosten van dit schoolkamp zo laag mogelijk te houden financiert de ouderraad een deel van de kosten uit haar opbrengsten uit verschillende acties, zoals oud papier e.d. Deze bijdrage bedraagt € 40,- per kind.
De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Een school kan/mag een kind niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen. Bij het niet voldoen van de ouderbijdrage kan men wel besluiten een kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor niet betaald is.